Sprejet Zakon o interventnem ukrepu odloga plačila obveznosti kreditojemalcev (ZIUOPOK)

Po ZIUOPOK bodo banke lahko odobrile odlog plačila obveznosti kreditojemalcem, pri čemer se za kreditojemalca (za namene tega zakona) štejejo:

  • gospodarska družba, ustanovljena po zakonu, ki ureja gospodarske družbe, ki ima sedež v Republiki Sloveniji;
  • zadruga, društvo, zavod, ustanova, fizična oseba, ki zaposluje delavce v skladu z zakonom, ki ureja delovna razmerja, ali samozaposlena oseba, ki ima sedež oziroma stalno prebivališče v Republiki Sloveniji;
  • nosilec kmetijskega gospodarstva v skladu z zakonom, ki ureja kmetijstvo, ali nosilec dopolnilne dejavnosti na kmetiji v skladu z zakonom, ki ureja kmetijstvo;
  • fizična oseba, ki je državljan Republike Slovenije in ima stalno prebivališče v Republiki Sloveniji.

Zakon predvideva odlog kredita za obdobje 12 mesecev in sicer za kreditne obveznosti kreditojemalca, ki do razglasitve epidemije virusa še niso zapadle v plačilo in za na novo sklenjene kreditne pogodbe v obdobju veljavnosti zakona. Banka in kreditojemalec se bosta lahko sporazumela tudi za drugačen odlog, ki bo za kreditojemalca ugodnejši.

Kreditojemalec, ki ni velika družba po Zakonu o gospodarskih družbah in ki opravlja dejavnost, za katero je bilo z vladnim ali občinskim odlokom določeno, da se opravljanje storitve in prodaja blaga zaradi epidemije začasno prepove, bo do odloga upravičen avtomatsko.

V času odloga plačevanja kreditnih obveznosti bo dolžan kreditojemalec mesečno poročati banki o svojem poslovnem položaju.

Vlogo za odlog plačila obveznosti iz kreditne pogodbe bo mogoče na banko podati najkasneje v šestih mesecih po preklicu epidemije, zakon pa bo veljal 18 mesecev od prenehanja epidemije.

VIR: Tadeja Bučar, OZS
20. marec 2020