Spremembe Statuta OOZ Koper

Skupščina območne obrtno-podjetniške zbornice Koper je, skladno z 21. členom statuta OOZ Koper z dne 17.4.2015,  na 8. redni seji  Skupščine Območne obrtno-podjetniške zbornice Koper, v petek, 17. aprila  2015 sprejela

S k l e p :

  1. Statut OOZ Koper, ki ga je skupščina OOZ Koper sprejela 17.4.2014,  se tako spremeni:

14 člen

(5) Za predsednika zbornice je lahko izvoljen član, ki ima najmanj 4 (štiri)  leta izkušenj z delom v organih zbornice. Posamezni član je lahko največ dvakrat izvoljen za predsednika zbornice ali za predsednika nadzornega odbora zbornice.

V ostalem je člen nespremenjen.

16. člen

(1) Skupščina je najvišji organ upravljanja zbornice in ima od 27 do 35 članov.

(2) Pri sestavi skupščine se upošteva sestava članov glede na dejavnosti tako, da je  zastopanih čim več različnih dejavnosti.

(3) Predsednik zbornice je po funkciji član skupščine.

19. člen

Skupščina opravlja predvsem naslednje naloge:

  1. voli in razrešuje predsednika in člane nadzornega odbora zbornice,
  2. razpisuje nadomestne volitve predsednika zbornice.

Skupščina zbornice lahko razpiše nadomestne volitve predsednika zbornice na predlog člana skupščine, na predlog nadzornega odbora ali na predlog tridesetih (30) članov zbornice. V primeru, da razrešitev predsednika zbornice zahteva najmanj toliko članov kot je predsednika izvolilo, je skupščina dolžna sprejeti sklep o razpisu nadomestnih volitev predsednika zbornice najkasneje v roku 60 dni od prejema pisne zahteve članov.

Ostale alineje so nespremenjene
Opomba: ob spremembi se spremeni oz. popravi vrstni red vseh črk, ki označujejo alineje.

33. člen

 (2) Predsednika zbornice izvolijo člani zbornice na neposrednih tajnih volitvah.

Kolikor v prvem krogu nihče od kandidatov ne prejme več kot polovice glasov,
se najkasneje v roku 30 dni od dneva izvedbe prvega kroga volitev izvede drugi
 krog  volitev. V drugi krog volitev se uvrstita kandidata, ki sta v prvem krogu
prejela največ glasov. Za predsednika je izvoljen kandidat, ki v drugem krogu
prejme večino glasov.

 V ostalem je člen nespremenjen.

2. OOZ Koper zaprosi OZS za izdajo soglasja k sprejetim spremembam statuta.

 

                                Predsednik skupščine OOZ Koper:
Sergej Pinter, l.r.