»Izključeni člani OOZ Koper« ostajajo člani zbornice

Sporočilo za javnost

OOZ Koper,  7.9.2015

Območna obrtno-podjetniška zbornica Koper (OOZ Koper) si je od novembra 2014 dalje žal neuspešno prizadevala od Upravnega odbora Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije (UO OZS) pridobiti soglasje k spremembi statuta, ki omogoča prostovoljnim članom, da sami izberejo tistega, ki jih bo zastopal. OOZ Koper je upoštevala vse pripombe OZS, tako da ni bilo nikakršnih zadržkov za izdajo soglasja. Upravni odbor OZS je vseskozi vztrajno in brez obrazložitve izdajo soglasja zavračal. Zaradi tega je Skupščina OOZ Koper volitve, ki jih je članstvo želelo, tudi izvedla. Upravni odbor OZS je nato zaradi »neposlušnosti« iz članstva izključil predstavnike vodstva OOZ Koper, katere smatra za odgovorne za izvedene volitve. UO OZS je to storil ne da bi jih pred tem vsaj povabil na razgovor. To je storil celo brez kakršnegakoli obvestila, da je zoper njih uveden tak postopek. Skupščina OZS je na izredni seji 4.9.2015 potrdila sklepe UO OZS.

Izredne seje Skupščine OZS, na kateri je bila edina točka dnevnega reda Odločanje o ugovorih članov Laginja Elide, Pinter Sergej, Pobega Mirjan in Vižintin Slavko zoper sklepe o izključitvi iz članstva zbornice, se je udeležilo 61 od 92 poslancev. Skupščine so se udeležili tudi vsi štirje izključeni člani OOZ Koper, saj so želeli poslancem osebno predstaviti svoja stališča v zvezi s svojo izključitvijo. Razprava pa se je v glavnem nanašala na spremembo statuta OOZ Koper in na zavrnitev soglasja k tej spremembi. UO OZS trdi, da je sprememba v nasprotju s statutom OZS, ne pove pa v čem oziroma v katerem delu je v nasprotju.

Tako kot OOZ Koper, tudi poslanci Skupščine OZS od UO OZS in vodje pravne službe OZS niso uspeli dobiti te obrazložitve. Obrazložitve tudi sami niso dali, čeprav so po razpravi potrdili sklepe UO OZS o izključitvi štirih članov OOZ Koper, ki naj bi bili omogočili volitve brez soglasja UO OZS.

Predsedujoči je po razpravi ugotovil, da je bilo ob glasovanju prisotnih 61 poslancev, kolikor se jih je vpisalo v listo prisotnih. Po glasovanju ZA potrditev sklepa UO OZS, je 6 članov glasovalo PROTI, 4 so se glasovanja vzdržali, tako da je skupščina sprejela naslednji pogojni sklep:

Ugovori Elide Laginja, Slavka Vižintina, Mirjana Pobege in Sergeja Pinterja se zavrnejo in se potrdi sklep 35. izredne seje UO OZS z dne 23.7.2015 o izključitvi imenovanih iz članstva s tem, da dokončnost te odločitve nastopi v kolikor OOZ Koper najkasneje do 4.11.2015 ne izvede volitev v skladu s statutom OOZ Koper z dne 17.4.2014 in spremembami katerim je UO OZS podal soglasje na 10. redni seji, dne 19.1.2015.

S sprejetim sklepom se je isti dan seznanila Skupščina OOZ Koper.

Skupščina OOZ Koper, katere se je udeležilo 21 od osemindvajsetih članov, je v zvezi s tem sprejela naslednje

S k l e p e :

 1. Skupščina Območne obrtno-podjetniške zbornice Koper ugotavlja, da Upravni odbor OZS še do danes ni obrazložil niti ene svoje zavrnitve izdaje soglasja k spremembam statuta OOZ Koper, katere omogočajo neposredne volitve predsednika OOZ Koper. UO OZS ni obrazložil svojih odločitev niti po dodatni izrecni zahtevi OOZ Koper z dne 31.7.2015. Obrazložitev zavrnitve ni bila podana niti na zahtevo postavljeno na sami izredni seji skupščine OZS, zato skupščina OOZ Koper ugotavlja, da je bilo OOZ Koper soglasje dano na osnovi 2. odstavka 10. člena Statuta OZS. Ta določa, da mora UO OZS v primeru, ko odkloni izdajo soglasja, to v roku 30 dni sporočiti in svojo odločitev obrazložiti. Če upravni odbor OZS tega ne stori, se po statutu OZS domneva, da je bilo soglasje dano.
 2. Skupščina OOZ Koper poudarja, da so bile volitve skupščine in predsednika OOZ Koper za mandatno obdobje 2015-2019, ki so bile izvedene v mesecu juniju 2015, legitimne, v skladu s sprejetimi spremembami statuta OOZ Koper, dne 17.4.2015 in predvsem skladne z voljo članstva. OOZ Koper zato volitev ne bo ponovila.
 3. Skupščina OOZ Koper ugotavlja, da so bili sklepi o izključitvi članov OOZ Koper Slavka Vižintina, Sergeja Pinterja, Mirjana Pobege in Elide Laginja iz članstva OZS, ki jih je UO OZS sprejel na svoji 35. izredni seji, sprejeti v nasprotju s statutom OOZ Koper z dne 17.4.2014 in so zato neveljavni. Statut OOZ Koper, kateremu je OZS dala soglasje določa, da UO OZS lahko člana OOZ Koper izključi iz članstva ali na predlog Upravnega odbora OOZ Koper ali s soglasjem UO OOZ Koper. Glede na to, da ne enega ne drugega ni bilo, »izključeni« ostajajo člani OOZ Koper in OZS.
 4. Skupščina OOZ Koper predlaga Upravnemu odboru OOZ Koper, da na podlagi 12.   člena Statuta OOZ Koper, zaradi blatenja ugleda Območne obrtno-podjetniške zbornice Koper z izjavami v medijih in zaradi širjenja neresnic v širši javnosti, predvsem pa med člani zbornice, poda Upravnemu odboru OZS predlog za izključitev iz članstva za naslednje člane OOZ Koper:
 • Aldo Kocjančič
 • Mirko Tomšič
 • Vladimir Ražman
 • Mario Zadel
 • Maja Kolnik Švara
 • Silva Baruca Jakomin
 • Peter Babič
 • Gracijano Šav
 • Edi Knez
 • Igor Čurin.