Odlog plačila prispevkov za nosilce S.P., ki ne zaposlujejo delavcev

Odlog plačila prispevkov za nosilce S.P., ki ne zaposlujejo delavcev

20. MAREC 2020
VIR: Mag. Nina Scortegagna Kavčnik

Zakon o interventnih ukrepih na področju plač in prispevkov (ZIUPPP) ureja tudi odlog plačila prispevkov za s.p.-je, ki ne zaposlujejo delavcev. Zakon bo 28. marca objavljen v Uradnem listu in bo stopil v veljavo 29. marca.

Do odloga plačila prispevkov je upravičena samozaposlena oseba, ki na dan uveljavitve tega zakona opravlja katerokoli pridobitno ali drugo dovoljeno dejavnost, ne glede na pravno organizacijsko obliko izvajanja dejavnosti, če je v obvezno zavarovanje vključena na podlagi opravljanja te dejavnosti in ne izpolnjuje pogojev za obvezno vključitev v obvezno zavarovanje tudi na kakšni drugi zavarovalni podlagi (NE popoldanski s.p., NE delno upokojeni, ki nadaljujejo z dejavnostjo preko s.p., NE zaposleni s krajšim delovnim časom, ki imajo za razliko do polnega s.p., ipd.) ter nima drugih zaposlenih (v nadaljevanju: upravičenec).

Do odloga plačila prispevkov ni upravičen upravičenec:

– ki do dneva uveljavitve tega zakona ni vpisan v poslovni register ali v drug register
oziroma evidenco, ki je predpisana za določeno dejavnost,

– ki ne izpolnjuje obveznih dajatev in drugih denarnih nedavčnih obveznosti v skladu z
zakonom, ki ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni organ, če vrednost teh
neplačanih zapadlih obveznosti na dan 28. 2. 2020 znaša 50 eurov ali več in teh
obveznosti z dne 28. 2. 2020, višjih od 50 eurov, ni poravnal do 6. 4. 2020 in

– ki je do dneva uveljavitve tega zakona pričel s postopkom prenehanja opravljanja dejavnosti.

Upravičencu se neposredno na podlagi tega zakona odloži plačilo prispevkov, ki zapadejo v plačilo meseca aprila, maja in junija 2020.

Neporavnane prispevke mora upravičenec poravnati najkasneje do 31. 3. 2022. Plačilo je možno v enkratnem znesku ali obročno, pri čemer v primeru plačila vseh prispevkov do 31. 3. 2022, na zneske odloženih prispevkov ne tečejo zamudne obresti. Če pa jih upravičenec ne bo plačal do 31. 3. 2022, pa se plačujejo zamudne obresti v skladu z zakonom, ki ureja davčni postopek.