Novela Zakona o gospodarskih družbah in novosti za samostojne podjetnike

Spremembe, ki so začele veljati 8.8.2015:

  • Podjetnik lahko za časa svojega življenja prenese svoj s.p. na katerokoli drugo fizično osebo. Do sedaj je lahko podjetnik s.p. prenesel na osebe, ki so bile z zakonom taksativno določene (prvi odstavek 72a. člena).
  • Če želi podjetnik v Poslovni register Slovenije vpisati prokurista ali zastopnika za primer smrti, mora prijavi za vpis priložiti njegovo soglasje (drugi odstavek 74. člena). Enako velja za vpis zastopnika pri podružnici podjetnika.
  • Izjave lastnika objekta, da podjetniku dovoljuje poslovanje na svojem naslovu, ni potrebno več overjati pri notarju ali na upravni enoti, saj lahko izjavo overi tudi VEM točka. Izjave ni potrebno overiti, če podjetnik pridobi dovoljenje za opravljanje dejavnosti od pristojnega državnega ali občinskega sklada, pristojnega za stanovanjske zadeve (tretji odstavek 74. člena).
  • Podjetnik mora vsaj 15 dni pred prenehanjem opravljanja dejavnosti, na spletni strani AJPES, objaviti, da bo prenehal opravljati dejavnost. Poleg objave na spletni strani AJPES, pa lahko prenehanje opravljanja dejavnosti objavi tudi na druge (doslej uveljavljene) načine (drugi odstavek 75. člena).
  • Spremembe glede firme: v zvezi z uporabo besede Slovenija v firmi ZGD-1I določa, da soglasje vlade ni potrebno, če firma vsebuje le domeno, ki ima domensko končnico »si«, dodatne vsebine firme lahko vsebujejo tudi črke X, Y, W in Q.V zvezi z jezikom firme ZGD-1I določa, da morata biti sestavina firme, ki nakazuje dejavnost in oznaka družbe v slovenskem jeziku, kar pomeni, da dodatne sestavine lahko vsebujejo tudi tuje besede (15. in 20. člen). Spremembe veljajo tudi za gospodarske družbe.

Točka VEM soglasje prokurista ali zastopnika za primer smrti priloži k podpisani prijavi. Ko podjetnik prijavo za izbris vloži najmanj 15 dni pred predlaganim datumom izbrisa, lahko na točki VEM predloži tudi obvestilo o prenehanju opravljanja dejavnosti, ki mora biti objavljeno na spletnih straneh AJPES. V vseh ostalih primerih lahko samostojni podjetnik obvestilo o prenehanju v objavo pošlje prek AJPES-ove aplikacije OOPS (Oddaja objav poslovnih subjektov), skenirano po elektronski pošti na naslov: objava.prenehanja@ajpes.si, ali pa pošlje po pošti oziroma dostavi osebno na katerokoli izpostavo AJPES. Točka VEM obvestilo priloži kot drugo prilogo in ga pošlje AJPES. Objavo prenehanja opravljanja dejavnosti pred izbrisom samostojnega podjetnika iz Poslovnega registra Slovenije preverja AJPES.

Vir: AJPES