Izvršba na plačo

S spremembo Zakona o izvršbi in zavarovanju, objavljena v Ul. RS št. 54/2015 dne 20.7.2015, ki velja od 4.8.2015 je bil spremenjen znesek, ki mora ostati delavcu po odtegnitvi terjanega zneska za nepriviligirane terjatve (priviligirane so npr. preživnine in tam ostaja 50%).

Iz zakona:

»Na dolžnikove denarne prejemke, ki se v skladu z zakonom, ki ureja dohodnino, štejejo za dohodek iz delovnega razmerja, ter na odškodnino iz naslova izgube ali zmanjšanja delovne sposobnosti je mogoče seči:

  1. za denarne terjatve, razen za terjatve, navedene v 2. točki tega odstavka, do dveh tretjin prejemkov, na katere se seže z izvršbo, vendar tako, da dolžniku ostane najmanj znesek v višini 76 % minimalne plače, če dolžnik preživlja družinskega člana ali drugo osebo, ki jo mora preživljati po zakonu, pa tudi znesek v višini prejemka, določenega za osebo, ki jo preživlja dolžnik, po merilih, ki jo določa zakon, ki ureja socialno varstvene prejemke, za dodelitev denarne socialne pomoči;
  2. za terjatve iz naslova zakonite preživnine in odškodnine za izgubljeno preživnino zaradi smrti tistega, ki jo je dajal, do dveh tretjin prejemkov, na katere se seže z izvršbo, vendar tako, da dolžniku ostane najmanj znesek v višini 50 % minimalne plače, če dolžnik preživlja družinskega člana ali drugo osebo, ki jo mora preživljati po zakonu, pa tudi znesek v višini prejemka, določenega za osebo, ki jo preživlja dolžnik, po merilih, ki jo določa zakon, ki ureja socialno varstvene prejemke, za dodelitev denarne socialne pomoči. »

Ta sprememba se upošteva tudi pri sklepih, ki jih je delodajalec že prejel  v izvrševanje, čeprav so bili izdani še po stari ureditvi. Smiselno enaka sprememba je pri upravno izplačilni prepovedi.

Enaka sprememba je glede zneska, ki ostane pri izvršbi na sredstva s.p.-ja na TRR pri banki.

Vir: OZS, Sabina Rupert