Kreditiranje podjetij

 Razpis Garancijske sheme

Obveščamo vas, da je bil v petek, 5.12.2014, v Uradnem listu RS št. 87 objavljen nov razpis Garancijske sheme.

Upravičenci do kreditov z garancijami:

Na razpis se lahko prijavijo mikro, mala in srednje velika podjetja (v nadaljevanju MSP), ki so organizirana kot gospodarske družbe ali samostojni podjetniki in imajo sedež dejavnosti na območju občin Koper, Izola, Piran, Sežana, Hrpelje-Kozina, Divača, Komen in Ilirska Bistrica ali pa investirajo na območju teh občin. Za opredelitev velikosti MSP se upoštevajo določila iz Priloge 1 Uredbe Komisije (ES) št. 800/2008, z dne 6.8.2008

Nameni, za katere se dodeljujejo krediti z garancijami

Upravičeni stroški investicije:

  • Stroški materialnih investicij, ki pomenijo stroške nakupa strojev in opreme, nakupa zemljišč, stroške komunalnega in infrastrukturnega opremljanja zemljišč, stroški gradnje in nakupa objekta.
  • Stroški nematerialnih investicij, ki pomenijo prenos tehnologije v obliki nakupa patentiranih pravic, licenc, znanja in nepatentiranega tehničnega znanja.
  • Med upravičene stroške ne spada nakup cestno prevoznih sredstev.

Kako se je mogoče vključiti v shemo?

Za pridobitev kredita z garancijo se je potrebno včlaniti v Garancijsko shemo pri RRC Koper (izpolniti in poslati Obrazec za včlanitev) ter izpolniti Razpisno dokumentacijo in jo posredovati na RRC Koper. Ob vključitvi v shemo mora član vplačati enkratno nepovratno članarino v višini 110,00 eur.

Na spodnji povezavi si lahko podrobneje pogledate dokumentacijo.

http://www.rrc-kp.si/sl/za-podjetnike/kreditiranje-podjetij.html

Dodatne informacije dobite na REGIONALNEM RAZVOJNEM CENTRU KOPER pri Ireni Cergol, univ. dipl. ekon.,
tel: +386 5 6637 583.