Zakon o interventnih ukrepih na javnofinančnem področju  (ZIUJP)-kaj prinaša

Sprejet Zakon o interventnih ukrepih na javnofinančnem področju  (ZIUJP)

 1. MAREC 2020  |    Maja Rigač

Z Zakonom o interventnih ukrepih na javnofinančnem področju so administrativno razbremenili podjetnike in gospodarske družbe, saj podaljšujejo roke za izpolnitev obveznosti davčnih zavezancev. Da bodo zavezanci lažje izpolnjevali svoje obveznosti, se zamikajo roki za predložitev davčnega obračuna akontacije dohodnine od dohodka iz dejavnosti in davčnega obračuna davka od dohodkov pravnih oseb ter za oddajo letnih poročil Agenciji Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve (vse za leto 2019) na 31. maj 2020. Zakon omogoča tudi lažje pogoje za spremembo predhodne akontacije in lažje uveljavljanje odloga oziroma obročnega plačevanja davčnih obveznosti.

S tem zakonom se ureja tudi področje državnega proračuna. Za to, da bodo lahko zagotovili dodatna sredstva za nujne ukrepe, povezane z epidemijo, bo lahko vlada zadržala izvrševanje posameznih proračunskih izdatkov, ki ne predstavljajo zakonsko določenih nalog, za čas do sprejema rebalansa letošnjega proračuna. Na novo se določa tudi rok, v katerem mora vlada Državnemu zboru predložiti rebalans državnega proračuna. Vlada mora to storiti v 90 dneh po prenehanju izrednih razmer, ki jih je povzročila epidemija, vendar ne kasneje kot 1. septembra 2020. Za nemoteno izvajanje ukrepov, vezanih na epidemijo, se vladi za obdobje trajanja epidemije daje večja pooblastila za prerazporejanje v okviru sprejetega proračuna države.

Ukrepi, ki izhajajo iz zakona:

20. MAREC 2020
VIR: Tadeja Bučar, OZS

         1. Predlaganje obračunov

V smeri lažjega izpolnjevanja obveznosti davčnih zavezancev se zamikajo roki za predložitev podatkov za leto 2019 na 31.maj 2020 (ki se zaradi nedelje izteče 1. 6. 2020) in sicer :

 • davčnega obračuna akontacije dohodnine od dohodka iz dejavnosti, DohDej;
 • davčnega obračuna davka od dohodkov pravnih oseb, DDPO;
 • letnih poročil Agenciji Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve

  2. Priglasitev ugotavljanja (ali prenehanja ugotavljanja) davčne osnove z upoštevanjem normiranih odhodkov

Zavezanec lahko v obračunu DDPO ali DohDej za leto 2019 priglasi ugotavljanje davčne osnove z upoštevanjem normiranih odhodkov za leto 2020 najpozneje do 31. 5. 2020, ta rok pa se zaradi nedelje izteče 1.6.2020. Enako velja tudi za obvestilo o prenehanju ugotavljanja davčne osnove z upoštevanjem normiranih odhodkov.

 1. Sprememba predhodne akontacije oziroma akontacije dohodnine ter akontacije davka od dohodkov pravnih oseb

Poenostavitev glede na dosedanjo prakso. V času trajanja interventnega zakona k zahtevi za omenjeno spremembo akontacije ne bo potrebno prilagati davčnega obračuna za tekoče davčno obdobje pred vložitvijo vloge. Vlogi bo potrebno priložiti oceno davčne osnove za tekoče leto ter podatke, ki dokazujejo spremembo davčne osnove. FURS bo pripravil obrazec za izračun ocene. Davčni zavezanec predloži zahtevo za znižanje akontacije davka kot vlogo, ki jo vloži preko eDavkov kot lastni dokument, izjemoma pa lahko tudi po elektronski pošti. V najkrajšem možnem času bo pripravljen tudi elektronski obrazec.

 1. Določitev nove zavarovalne osnove

Zaradi prestavitve roka oddaje letnega obračuna DohDej se skrajni rok za določitev nove zavarovalne osnove prestavlja na mesec junij 2020. Nova zavarovalna osnova v letu 2020 se določi za mesec po mesecu, v katerem je bil obračun davka predložen davčnemu organu, vendar najpozneje za mesec junij 2020.

 1. Odlog in obročno plačilo davkov

Zavezanec lahko z vlogo, ki jo pošlje preko eDavkov ali izjemoma preko elektronske pošte, zaprosi za odlog plačila davka za čas do dveh let ali plačilo davka v največ 24 mesečnih obrokih v obdobju 24 mesecev, zaradi izgube sposobnosti pridobivanja prihodkov zaradi epidemije virusa COVID-19. Odlog in obročno plačilo je mogoče npr. za plačilo poračuna na podlagi letnega davčnega obračuna, obračuna DDV, inšpekcijske odločbe, po novem pa tudi za akontacije davka in davčni odtegljaj (ne velja za prispevke za socialno varnost). V času odloga in obročnega plačila ne tečejo obresti.

 1. Letna odmera dohodnine

Skrajni rok za izdajo informativnih izračunov dohodnine (IID) se z 31. 5. 2020 prestavi na 30. 6. 2020. Rok za vložitev napovedi za odmero dohodnine (če zavezanec ne prejme IID) pa se iz 31. 7. 2020 prestavi na 31. 8. 2020. FURS bo fizičnim osebam brez dejavnosti izdal IID v takšnih rokih kot pretekla leta. Ker se rok za predlaganje letnih obračunov DohDej prestavi na 31. 5. 2020, bodo fizične osebe z dejavnostjo, ki ugotavljajo davčno osnovo na podlagi dejanskih  odhodkov, prejele svoj IID do 30. 6. 2020.

 1. Davčna izvršba

Politiko izvajanja davčne izvršbe v času epidemije virusa COVID-19 določi minister, pristojen za finance. V tem času ne teče zastaranje pravice do izterjave davkov, če davčni organ ne začne ali ne nadaljuje že začete davčne izvršbe.

Besedilo zakona