Predsednika OOZ Koper bodo člani lahko ponovno volili neposredno

V četrtek 6. decembra 2018 so se člani skupščine Območne obrtno-podjetniške zbornice Koper sestali na svoji 7. redni seji. Skupščino je vodil Sergej Pinter.

Člani skupščine so se med drugim  seznanili z zaključkom petih sodnih postopkov v katerih so bili udeleženi štirje člani OOZ Koper in tudi OOZ Koper sama.

Naj spomnimo, da je Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije  leta 2015 iz članstva izključila predsednika OOZ Koper Slavka Vižintina, sekretarko Elide Laginja,  predsedujočega na skupščini Sergeja Pinterja in predsednika nadzornega odbora Mirjana Pobego, ker naj bi bili dopustili spremembo statuta OOZ Koper, ki je članom omogočila, da svojega predsednika volijo neposredno, s čimer OZS ni soglašala. Vsi štirje so se na izključitev pritožili, OZS je njihove pritožbe zavrnila, zato so vložili tožbe. Zoper OOZ Koper pa je tožbo vložila skupina takrat desetih, nato pa sedmih članov, ki se prav tako ni strinjala s tako spremembo statuta.

Višje sodišče je sklepe o izključitvi iz članstva razveljavilo in potrdilo, da so bile neposredne volitve predsednika OOZ Koper leta 2015 veljavne, saj sprememba statuta OOZ Koper o neposrednih volitvah predsednika  ni v nasprotju z zakonom,  ampak je kvečjemu odraz demokratičnega sistema. OZS je vse štiri člane ponovno vpisala v članstvo.

V zadevi v kateri je skupina članov tožila zbornico iz razloga, ker naj bi bil postopek glasovanja o spremembi statuta neskladen s takrat veljavnim statutom, pa so tožniki uspeli in dosegli razveljavitev sklepa o spremembi statuta.

Odvetnik Miha Šipec, ki je zbornico zastopal v vseh postopkih je izpostavil  bistvo te sodbe. Spomnil je, da je bil ob spreminjanju statuta leta 2015 sestav skupščine tak, da so bili v njej člani, ki so bili izvoljeni na neposrednih volitvah in člani, ki so bili izvoljeni na sekcijah kot njihovi predstavniki.  Predsedniki sekcij so od svojih članov dobili zadolžitev, da na skupščini podprejo neposredne volitve, česar nekateri predsedniki sekcij niso upoštevali in so glasovali proti. Ker se niso držali volje in mandata, ki jim ga je dalo njihovo članstvo, se je predsedujoči na skupščini Sergej Pinter odločil, da njihovega glasu ne bo upošteval in je skupščina odločila upoštevati glas sekcij.

Višje sodišče je presodilo, da čeprav so nekateri predsedniki sekcij glasovali v nasprotju s sklepi njihovih sekcij in četudi bi bilo morda ravnanje Sergeja Pinterja bolj pošteno, ta ni imel pravne podlage za njihov »odpoklic«.

Odvetnik je pojasnil, da predstavnik sekcije, ki je v skupščini glasoval v nasprotju z voljo članov sekcije, je za svoje ravnanje odgovoren članom sekcije, ti pa imajo pravico nadzora nad njegovim delom in tudi pravico, da ga odpokličejo. Pri tem sodnem postopku je torej jasno, da ni šlo za vsebinsko temveč postopkovno napako. Sodišče je zato sklep skupščine, ki je omogočil neposredne volitve predsednika razveljavilo zaradi napačno izpeljanega postopka.

Sodbo je potrebno upoštevati, zato je vodstvo zbornice skupščini predlagalo, da se ponovno opredeli glede spremembe statuta, ki omogoča neposredne volitve predsednika.

Vladimir Ražman je odvetnika zaprosil za pojasnilo ali ima, glede na sodbo Višjega sodišča, OOZ Koper veljavno izvoljenega predsednika.

Branko Koruza je bil mnenja, da je takratna skupščina sprejela spremembo statuta in izvedla neposredne volitve, kar je bilo veljavno in zakonito do izreka sodbe. Odvetnika pa je vprašal ali bi lahko zbornica kazensko ovadila predsednike sekcij, ki so glasovali v nasprotju s sklepi njihovih sekcij.

Odvetnik Miha Šipec je potrdil, da je spremenjen statut veljal in je zbornica legitimno delovala z veljavno izvoljenim predsednikom do izreka sodbe. Po izreku sodbe pa mora zbornica zadostiti odločitvi sodišča s tem, da skupščina še enkrat glasuje o sprejeti spremembi statuta. Glede morebitne kazenske odgovornosti predsednikov sekcij, ki so glasovali v nasprotju z voljo članstva pa je odvetnik povedal, da po njegovem mnenju ni prišlo do hudega kaznivega dejanja.

Sergej Pinter je na očitke Mirka Tomšiča, da ga je nelegitimno odstavil, povedal, da je Mirka Tomšiča odstavil zbor članov sekcije gostincev in živilcev in ne on. Nadalje je ponovno pojasnil svoje delovanje kot predsedujoči na skupščini, ko je leta 2015 ta glasovala o spremembah statuta in dejal, da je ravnal tako kot je mislil, da je najbolj pravilno, predvsem zaradi odločitev zborov članov sekcij, ki so svoje predsednike pooblastili, da glasujejo za spremembo statuta. Povedal je, da drugače tudi ne bi mogel ravnati, saj je bila po takratnih pravilih in aktih zbornice funkcija članov skupščine jasno definirana, še posebej kar zadeva vloge predsednikov sekcij v skupščini, ki so bili vanjo imenovani prav z namenom zastopanja članov sekcij.

Na poziv Vladimirja Ražmana k opravičilu zaradi svojega nepravilnega postopkovnega ravnanja na takratni skupščini je Sergej Pinter povedal, da se ne počuti krivega, saj je deloval skladno z načeli in moralo, predvsem pa tako kot je bilo po njegovem mnenju tudi najbolj prav. Po njegovem mnenju bi se morali članom opravičiti predsedniki sekcij, ki so delovali v nasprotju z njihovo voljo in odločitvami. Sodišče je  ugotovilo, da je naredil proceduralno in ne vsebinsko napako, zato je bila tudi skupščina sklicana z namenom, da o spremembi statuta, ki je na OOZ Koper uvedla neposredne volitve predsednika, ponovno odloča.

Skupščina Območne obrtno-podjetniške zbornice Koper je z 19 glasovi od 22 prisotnih sprejela sklep s katerim je potrdila spremembo statuta OOZ Koper, ki določa, da člani OOZ Koper svojega predsednika volijo neposredno.