Mikrokrediti za mikro in mala podjetja (P7)

Razpis (objavljen v Ur.l. RS št. 6/2015 z dne 30.1.2015) je odprt do 20. februarja 2015.

Namen javnega razpisa
Aktivno poseči na trg dostopa do virov financiranja v segmentu mikro in malih podjetij za premostitev bančnega krča. Z ukrepom bo omogočen zagon mehanizma za ponovno vzpostavitev dodeljevanja kreditov gospodarstvu, hkrati pa predstavlja podlago za oblikovanje mehanizmov za preprečevanje finančne izključenosti mikro in malih podjetij.

Upravičenci so
Mikro in mala podjetja (gospodarske družbe, samostojni podjetniki, zadruge z omejeno odgovornostjo, ki opravljajo gospodarsko dejavnost), ki imajo vsaj enega zaposlenega in manj kakor 50 zaposlenih ter imajo letni promet in/ali letno bilančno vsoto, ki ne presega 10 milijonov EUR.

Upravičeni stroški:

  • materialne investicije,
  • obratna sredstva.

Kredit se lahko črpa namensko za upravičene stroške nastale znotraj obdobja upravičenih stroškov od 1. januarja 2015 do 25. junija 2015.

Upravičeni stroški (opredeljeni v točki 3.4. tega javnega razpisa) niso omejeni, upoštevajo se stroški z DDV. Kredit lahko krije do 85% vrednosti upravičenih stroškov.

Postopek in pogoji pridobitve mikrokredita
Podjetje se prijavi na javni razpis Sklada. V primeru pozitivne ocene Sklad podjetju odobri kredit pod spodaj navedenimi pogoji:

Pogoji za pridobitev mikrokredita bonitetna ocena podjetja mora dosegati vsaj bonitetno oceno SB1 – SB6 izhajajoč iz obrazca S.BON-1 (Ajpes)
Upravičeni stroški izdatki za materialne investicije in izdatki za obratna sredstva
Višina kredita od 5.000 EUR do 25.000 EUR
Obrestna mera 3,5 % letno, nominalno
Stroški odobritve 0,5 % enkratno, ob odobritvi
Zavarovanje 5 x menica podjetja in poroštvo vsaj enega lastnika podjetja
Trajanje kredita od 12 do 60 mesecev
Moratorij do 6 mesecev