Informacije za prevoznike

  1. Napotki za izvajanje zahtev iz zakonodaje za področje tovornjakov hladilnikov in hladilnih priklopnikov ter kombiniranih vozil s hladilno enoto

Informacije so namenjene upravljavcem (običajno so to lastniki) tovornjakov hladilnikov in hladilnih priklopnikov ter kombiniranih vozil s hladilno enoto. Področje transportnega hlajenja je velik uporabnik F plinov. Večino predstavljajo cestna vozila – kombinirana vozila, tovornjaki in priklopniki. Transportno hlajenje vključuje tudi zabojnike in posebne sisteme, ki se uporabljajo za prevoz tovora po železnici, z ladjami in letali. V to področje pa ne sodijo kabinske klime avtomobilov, tovornjakov,…. Z novo Uredbo (EU) št. 517/2014 o fluoriranih toplogrednih plinih se to področje obravnava podobno kot stacionarna=nepremična oprema za hlajenje, klimatizacijo in toplotne črpalke. Nekaj zahtev se uporablja za vse transportne sisteme s hlajenjem, nekaj pa jih velja samo za  tovornjake hladilnike in hladilne priklopnike.

Namerni izpusti hladilnih plinov iz opreme so prepovedani. Upravljavci katerekoli transportne opreme  za hlajenje morajo izvajati vse tehnične in gospodarsko izvedljive ukrepe za čim manjše uhajanje teh plinov. Če je ugotovljeno puščanje, zagotovijo takojšnje popravilo. Pooblaščene osebe, ki izvajajo namestitev, vzdrževanje, popravilo opreme, preverjanje uhajanja ter zajem hladilnih plinov  ali razgradnjo opreme, prav tako sprejmejo vse ukrepe za preprečevanje uhajanja fluoriranih toplogrednih plinov. Za vozila s hladilno enoto, ki po definiciji ne spadajo med tovornjake hladilnike in priklopnike (tista, ki imajo maso manj kot 3,5 t), ne velja obvezno preverjanje uhajanja, čeprav presegajo mejo  5 t ekv. CO2. Vodenje evidence o opremi: Upravljavci tovornjakov hladilnikov in priklopnikov, pri katerih je treba izvajati preverjanje uhajanja (tistih, ki imajo 5 ton ali več ekv. CO2), morajo voditi evidenco, ki vsebuje naslednje podatke: – vrsto in količino F-plina v opremi – količino F plina, ki je bila dodana pri montaži, popravilu,… – v primeru, da je bil uporabljen F-plin recikliran* ali predelan* podatki o podjetju, ki ga je recikliralo ali predelalo – količine zajetega F-plina – podatki o pooblaščenem podjetju** ali pooblaščenem serviserju – datum in rezultati preverjanja uhajanja – ob razgradnji opreme: ukrepi za zajem in oddaja F-plina

Evidenco mora hraniti upravljavec vozila najmanj 5 let. Če za upravljavca izvaja montažo, servisiranje, popravilo in razgradnjo drugo podjetje, le-ta hrani kopije teh evidenc najmanj 5 let. Evidence morajo biti na razpolago pristojnim organom v Sloveniji in Komisiji. Uporaba pooblaščenih serviserjev

Vsak poseg v enoto za hlajenje, ki vsebuje F-pline,  na tovornjakih ali priklopnikih, mora izvesti pooblaščen serviser ali pooblaščeno podjetje – montaža, preverjanje uhajanja, popravil,  razgradnja/demontaža in zajem. Za tovornjake hladilnike  in priklopnike hladilnike je obvezen zajem F-plinov iz hladilnih enot.

Kdo je pooblaščen serviser oz. podjetje?

Serviserji, ki montirajo (nameščajo) opremo za hlajenje, servisirajo to opremo, preverjajo uhajanje, izvajajo razgradnjo/demontažao in zajem plinov iz opreme, morajo imeti usposabljanje in izpit po programu AI. To je enak izpit kot za področje stacionarne opreme za klimatizacijo, hlajenje in toplotne črpalke. Seznam serviserjev in podjetij je objavljen na spletni strani ARSO. Povzetek: prevoznik mora poskrbeti, da nameščanje, servisiranje, preverjanje uhajanja (1x letno), zajem in demontažo hladilne enote na vozilih opravi pooblaščeni serviser. Ta vam tudi priskrbi dokumentacijo (za evidenco), ki jo hranite 5 let.

Vir: ARSO

  1. Cestnina za tovorna vozila v Nemčiji

S 1. julijem 2015 se je cestninsko omrežje razširilo na dodatnih 1.100 km štiripasovnih državnih cestah

S 1.10. 2015 se je znižala omejitev tonaže za tovorna vozila, ki so dolžna plačevati cestnino (iz 12 t na 7,5t skupne dovoljene teže). Na nemških avtocestah in nekaterih državnih cestah bo tako veljala obveznost plačila cestnine za tovorna vozila, ki presegajo 7,5 t skupne dovoljene teže. Na nemških avtocestah in nekaterih državnih cestah velja obveznost plačila cestnine za domača in tuja tovorna vozila, ki presegajo 12 t skupne dovoljene teže. Avtobusi in nekatere druge skupine vozil niso zavezani k plačilu cestnine. Po nalogu Zvezne vlade upravlja družba Toll Collect cestninski sistem, v katerem se pristojbine obračunavajo in pobirajo glede na uporabo in sicer do kilometra natančno. Sistem omogoča tri različne načine evidentiranja:

  • samodejno evidentiranje s pomočjo naprave v vozilu (OBU)
  • ročno evidentiranje na cestninskem terminalu
  • ročno evidentiranje prek spleta.

Če želite uporabljati samodejno in spletno evidentiranje, morate svoje podjetje in svoja vozila registrirati pri družbi Toll Collect.

Na spletni strani https://www.toll-collect.de/en/toll_collect/microsites/sl/slovenscina.html boste našli vse pomembne informacije, vloge in navodila v zvezi s cestnino. Vsi obrazci so v nemškem jeziku. Navodila za izpolnjevanje so na voljo v jeziku, ki ga izberete. Obrazce lahko izpolnite na računalniku in jih nato natisnete. Ne pozabite se podpisati.

VIR: OZS

3.       Nadzor nemške carine nad minimalno plačo

Slovenski prevozniki sporočajo, da nemška carina opravlja nadzor nad spoštovanjem pravil o minimalni plači. Sekcija za promet pri OZS je preko združenja UETR v Bruselj že posredovala svoje nestrinjanje, saj je takšen ukrep Nemčije diskriminatoren.   Sekcija za promet pri OZS avtoprevoznike prosi, da sporočite število nadzorov, ki ste jih bili deležni s strani nemških carinskih organov ter podatke o morebitnih izrečenih globah, ki se nanašajo na določila o minimalni plači v Nemčiji. Podatke posredujte sekretarki Sekcije za promet pri OZS na meil: natalija.repansek@ozs.si.