Razpis za dolgoročne kredite z garancijami

Regionalni razvojni center Koper je 4.9.2015 na spletni strani: http://www.rrc-kp.si/sl/za-podjetnike/kreditiranje-podjetij.html objavil razpis za dolgoročne kredite z garancijami namenjene pospeševanju razvoja podjetništva v Obalno-kraški regiji in Občini Ilirska Bistrica v letu 2015.

Kreditiranje podjetij
Višina razpisanih sredstev za kredite po občinah je:

Občina Sredstva v €
Mestna občina Koper 425.000,00
Občina Izola 126.000,00
Občina Piran 82.000,00
Občina Sežana 192.000,00
OOPZ Sežana 5.000,00
Občina Hrpelje-Kozina 6.000,00
Občina Ilirska Bistrica 0,00
SKUPAJ  836.000,00

 Garancijska shema za Obalno kraško regijo in Občino Ilirska Bistrica (RRC GS)

RRC GS je notranja organizacijska enota, ki deluje v okviru Regionalnega razvojnega centra Koper.

Namen sheme je pospeševanje razvoja podjetništva v regiji preko finančne podpore v obliki ugodnejših kreditov pri bankah in zagotavljanja garancij za odobrene kredite upravičencem, članom Garancijske sheme.

RRC Koper v Uradnem listu RS letno objavlja razpise za dodeljevanje ugodnih kreditov z garancijami za podjetja in samostojne podjetnike. Kreditno-garancijski pogoji se določijo za vsako leto posebej.

Upravičenci do kreditov z garancijami:

Na razpis se lahko prijavijo mikro, mala in srednje velika podjetja (v nadaljevanju MSP), ki so organizirana kot gospodarske družbe ali samostojni podjetniki in imajo sedež dejavnosti in lokacijo naložbe na območju občin Koper, Izola, Piran, Sežana, Hrpelje-Kozina, Divača, Komen in Ilirska Bistrica ali pa MSP, ki investirajo na območju teh občin. Za opredelitev velikosti MSP se upoštevajo določila iz Priloge 1 Uredbe Komisije (ES) št. 800/2008, z dne 6.8.2008.

Nameni, za katere se dodeljujejo krediti z garancijami

Upravičeni stroški investicije:

  • Stroški materialnih investicij, ki pomenijo stroške nakupa strojev in opreme, nakupa zemljišč, stroške komunalnega in infrastrukturnega opremljanja zemljišč, stroški gradnje in nakupa objekta.
  • Stroški nematerialnih investicij, ki pomenijo prenos tehnologije v obliki nakupa patentiranih pravic, licenc, znanja in nepatentiranega tehničnega znanja.
  • Med upravičene stroške ne spada nakup cestno prevoznih sredstev.

Kako se je mogoče vključiti v shemo?

Za pridobitev kredita z garancijo se je potrebno včlaniti v Garancijsko shemo pri RRC Koper (izpolniti in poslati Obrazec za včlanitev) ter izpolniti Razpisno dokumentacijo in jo posredovati na RRC Koper. Ob vključitvi v shemo mora član vplačati enkratno nepovratno članarino v višini 110,00 eur.

Kontaktna oseba: Irena Cergol  05 – 6637 583   irena.cergol@rrc-kp.si